Cybersecurity

แนะนำโครงการ

โครงการจัดทำแผนผังภูมินิเวศ
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนเชิงนิเวศ

9จังหวัดภาคเหนือ

ดําเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดลําปาง จังหวัดลําพูน และจังหวัดอุตรดิตถ์

ปัจจุบันการขยายตัวของเมืองโดยเฉพาะเมืองขนาดใหญ่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วตามสภาพ เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เกิดความไม่เป็นระเบียบของการตั้งถิ่นฐานและการใช้ประโยชน์ที่ดิน จนส่งผลกระทบ ต่อสภาพแวดล้อมของเมือง อีกทั้งการวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและจัดทําผังเมือง ไม่สามารถกํากับ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุลทางกายภาพทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมได้ ส่งผลกระทบ ต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของเมือง ตลอดจนวิถีชีวิตและทรัพย์สินของประชากรเมือง ดังนั้น จึงจําเป็นต้อง ใช้การขับเคลื่อนทางด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศท่ีเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เป็นเครื่องมือในการกํากับ การใช้ประโยชน์ที่ดินให้เกิดความสมดุล และจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนในวิถีธรรมชาติตามระบบนิเวศ…

ข่าวสารข้อมูล

ข่าวภูมินิเวศ

ส่วนที่หายไปของทวีปโบราณทางตอนเหนือ

นที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามคำสั่งกระทรวง ทส ที่ ๖๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมในส่วนของระบบปฏิบัติการติดตามสถานการณ์ สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านต่างๆ

จ. เชียงใหม่วิกฤติ อากาศแย่พุ่งอันดับ 1 โลก พ่อเมืองเร่งถกแก้ปัญหา

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ กรม ทช. โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ติดตั้งระบบกล้อง CCTV ออนไลน์ ถ่ายทอดภาพสดๆ จากศูนย์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เต่ามะเฟือง หาดบ่อดาน ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งภาพให้รับชมแล้ววันนี้ ที่ http://loveseaturtle.dmcr.go.th โดยสถานการณ์ทั่วไปที่หาดบ่อดานทั้ง ๒ แห่งปกติดี

ไฟป่าโหมไหม้กระหน่ำ! หวิดเผาวัดดังเมืองพะเยา

วันที่ 6 มกราคม 2563 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน การประชุมรับทราบผลการดำเนินงานโครงการจัดทำมาตรฐานชั้นข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศกลางด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง งบประมาณปี พ.ศ. 2562 โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์อำนวยการพิทักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น 8 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง