แนะนำโครงการ

แนะนำโครงการ

ความเป็นมา

     ประเทศไทยได้กําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศที่สร้างความสมดุล ระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการกําหนดเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และได้ถ่ายทอดสู่แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นท่ี 6 พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ที่กําหนดเป้าหมายให้พื้นที่มีแผนผังภูมินิเวศเพื่อ เป็นกรอบในการพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทั้งผังพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งโบราณคดี นอกจากนี้ ได้มีการกําหนดความเชื่อมโยงสู่แผนปฏิบัติการสํานักงาน นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2563-2565 ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมินิเวศ พื้นที่สีเขียวและพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม
Screen Shot 2563-03-27 at 01.26.23

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อให้ชุมชนเมืองและชุมชนชนบทของประเทศไทยมีการพัฒนาและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตาม ศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ

รายงานผลการศึกษา